Licenční Podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto licenční podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti týkající se poskytnutí oprávnění k užití fotografií („Fotografie“), které nám za účelem projektu „Teplicko – fotodvojice“ elektronicky nahrajete či jinak zpřístupníte na webových stránkách města Teplice nad Metují a přidružených obcí a na webových stránkách Broumovsko.org („Webové stránky“).  

 1. SMLUVNÍ STRANY

Práva a povinnosti upravená těmito Podmínkami vznikají uzavřením licenční smlouvy mezi: 

 • Vámi jakožto poskytovatelem oprávnění k užití Fotografií (na straně jedné) („Vy“) a  
 • námi, tj. Městem Teplice nad Metují, se sídlem Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, IČO: 00273139, zastoupeným Josefem Bitnarem, starostou města, jakožto nabyvatelem oprávnění k užití Fotografií (na straně druhé) („My“)
 1. ZPŮSOB A OKAMŽIK UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

K uzavření licenční smlouvy či licenční smluv o obsahu daném těmito Podmínkami dojde vždy při kumulativním splnění následujících podmínek: 

 1. formou elektronické či jiné obdobné komunikace (například e-mailová komunikace/konfirmace, vyplnění a odeslání online formuláře, potvrzení formou od-kliknutí nebo jiného úkonu či projevu vůle nevzbuzující pochybnost o obsahu dané vůle) odsouhlasíte znění těchto Podmínek;
 2. formou elektronické či jiné obdobné komunikace (například e-mailová komunikace/konfirmace, vyplnění a odeslání online formuláře, potvrzení formou od-kliknutí nebo jiného úkonu či projevu vůle nevzbuzující pochybnost o obsahu dané vůle) nahrajete konkrétní Fotografie na Webové stránky, čímž jednotlivé Fotografie specifikujete; takto nahrané a specifikované Fotografie se stanou předmětem licenční smlouvy. 

Licenční smlouva/licenční smlouvy jsou uzavírány za podmínek a v režimu ustanovení §2373 občanského zákoníku. 

 1. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY

Uzavřením licenční smlouvy nám poskytujete bezúplatné nevýhradní oprávnění k užití Fotografií za podmínek dále v těchto Podmínkách stanovených. 

 1. DRUH POSKYTOVANÝCH PRÁV (CHRÁNĚNÝ OBSAH/PŘEDMĚT OCHRANY)

Oprávnění nám poskytujete v rozsahu:

 • práv k Fotografiím jako takovým, jakožto zákonem chráněným autorským dílům fotografickým podle ustanovení §2 odst. 1 a 2 autorského zákona, a dále v rozsahu
 • veškerých zákonem chráněným nehmotným statkům zachyceným či vyobrazených na Fotografiích (tj. které budou objektem Fotografií), jimiž mohou být různé obrazy, obrázky, malby nebo jiná výtvarná, scénografická či architektonická díla, případně též umělecké výkony nebo ochranné známky apod.), a dále rovněž v rozsahu 
 • svolení poskytovaných od fyzických osob, jejichž podoba bude na Fotografiích zachycena.  
 1. DRUHY ČI ZPŮSOBY UŽITÍ

Oprávnění nám poskytujete k užití Fotografií všemi známými způsoby či druhy užití dle ustanovení §12 odst. 4 autorského zákona, jak jsou tyto druhy či způsoby užití vymezeny v ustanoveních §13 až §23 autorského zákona, s výjimkou práv povinně kolektivně spravovaných, ve všech případech však pouze pro naše archivní, studijní, propagační či prezentační účely.    

 1. NEVÝHRADNOST OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění nám poskytujete jako nevýhradní. Oprávnění nejsme povinni využít.  

 1. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

Oprávnění nám poskytujete bez omezení časového (na dobu trvání majetkových práv, resp. zákonné autorskoprávní ochrany jednotlivých chráněných předmětů ochrany), bez omezení územního (tj. pro území celého světa), bez omezení množstevního a bez omezení technologie či formátu. 

 1. ÚPRAVY, ZÁSAHY, MODIFIKACE, ZAŘAZENÍ DO SOUBORNÝCH NEBO JINÝCH DĚL

Oprávnění nám poskytujete k užití Fotografií jak v původní podobě, tak v podobě změněné, doplněné, modifikované či jinak upravené; k provádění změn, doplnění, modifikací či úprav Vašich Fotografií už tak nepotřebujeme žádný Váš další souhlas (anebo souhlas kterékoliv další třetí osoby), přičemž změny, doplnění, modifikace či úpravy můžeme zadat k provedení kterýmkoliv námi libovolně vybraným třetím osobám. Spolu s oprávněním k užití Fotografií v podobě změněné, doplněné, modifikované či jinak upravené nám poskytujete také oprávnění k zařazení Fotografií do souborných děl (antologií, sborníků, výběrů apod.) anebo do audiovizuálních děl či zvukově-obrazových záznamů.    

 1. BEZÚPLATNOST

Oprávnění k užití Fotografií nám poskytujete zdarma – bezúplatně, tj. bez nároku na odměnu nebo jakékoliv jiné naše finanční nebo obdobné plnění. 

Bude-li jedna či více z Vašich Fotografií posléze vybrána pro účely jejich dalšího užití (nad rámec užití podle těchto Podmínek), tj. zejména pro účely zařazení a dalšího užití v rámci knižní (tištěné, námi vydávané) publikace a/nebo námi pořádané související výstavy, bude ve vztahu k takovému dalšímu (zvláštnímu) užití uzavřena (s Vaším souhlasem) zvláštní licenční smlouva týkající se takového pozdějšího užití; na základě takového zvláštního pozdějšího užití a uzavření zvláštní licenční smlouvy budete odměněni po 1 ks tištěné knižní publikace i) za každou jednu Vaši Fotografii, která bude v rámci takové publikace zařazena a užita, a kromě toho dále ii) za každou jednu Vaši Fotografii použitou jako samostatné dílo (nikoliv jako součást publikace) vystavováním v rámci námi pořádané související výstavy. Výběr Fotografií pro účely jejich dalšího pozdějšího užití je na výhradním a svobodném rozhodnutí buď i) editora knižní tištěné publikace (pokud jde o použití Fotografie jako součásti publikace) a/nebo kurátora výstavy (pokud jde o použití Fotografie samostatně jejím vystavováním v rámci výstavy). 

 1. PODLICENCE A/NEBO POSTOUPENÍ LICENCE

Oprávnění nám poskytujete se souhlasem k poskytnutí a/nebo k podstoupení oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě. 

 1. VZTAH PODMÍNEK A LICENČNÍ SMLOUVY

Žádné z ustanovení těchto Podmínek nevylučuje naše právo a neznemožňuje nám uzavřít zvláštní licenční smlouvu s Vámi nebo s kýmkoliv jiným za podmínek jiných než uvedených v těchto Podmínkách, zvlášť dohodnutých v takové zvláštní licenční smlouvě. V těchto případech budou mít ustanovení zvlášť uzavřené licenční smlouvy přednost před ustanoveními těchto Podmínek. 

 1. PROHLÁŠENÍ A GARANCE

Prohlašujete nám, ujišťujete nás a zaručujete se nám, že jste výhradním autorem Fotografií (anebo popřípadě výhradním nositelem nebo vykonavatelem nebo držitelem oprávnění k Fotografiím nebo k užití Fotografií) v tom smyslu a v takovém rozsahu, že veškerá Vámi poskytovaná oprávnění dle těchto Podmínek jsou platná, účinná a vymahatelná a že případným užitím Fotografiím z naší strany v souladu s těmito Podmínkami nedojde k ohrožení nebo k zásahu do práv nebo oprávněných zájmů třetí osob. V případě, že by se v budoucnu ukázalo Vaše prohlášení, ujištění a garance nepravdivé, bude se jednat o podstatné porušení uzavřené licenční smlouvy s tím, že budete povinni nahradit nám veškerou újmu (a to i nemajetkovou), která nám tím vznikne. 

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, jakožto správce osobních údajů, můžeme v souladu s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Vámi poskytnuté v souvislosti s licenčním vztahem vzniklým uzavřením licenční smlouvy na základě těchto Podmínek, zejména Vaši e-mailovou adresu a/nebo Vaše telefonní číslo („Osobní údaje“) použité při odsouhlasení těchto Podmínek, resp. uzavření licenční smlouvy na základě těchto Podmínek. Osobní údaje jsou námi zpracovávány pouze k účelům plnění nebo využití oprávnění na základě uzavřené licenční  smlouvy či pro účely plnění našich zákonem stanovených povinností (např. v oblasti daňové a další). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účinnosti licenční smlouvy a/nebo či následně do vypořádání veškerých našich vzájemných práv a povinností. Zpracování je prováděno zejména našimi jednotlivými zaměstnanci nebo našimi externími dodavateli a osobní údaje nejsou zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nutné nebo kdy to vyplývá z účelu splnění licenční smlouvy uzavřené na základě těchto Podmínek. Berete na vědomí, že další informace související se zpracováním Osobních údajů, včetně informací o Vašich právech (jakožto subjektu údajů), a zásady, které při zpracovávání Osobních údajů dodržujeme, naleznete v aktuální verzi dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupný na webové adrese https://www.teplicenadmetuji.cz/urad/gdpr/, kde máte možnost se s nimi seznámit.